krautay


การสอนเทียบโอนความรู้สู่หน่วย

 

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คำอธิบายรายวิชา

งานฝึกฝีมือ รหัส 2100-1004 3(6) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2554 ของกรมอาชีวศึกษา 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2546


จุดประสงค์รายวิชา

             1.  เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องต้น

             2.  เพื่อให้มีความสามารถในการใช้  การบำรุงรักษา เครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น

             3.  เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน

             4.  เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  ผลงานประณีตเรียบร้อย  รู้จักแก้ปัญหา  

                 และ นำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้

             5.  เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่  การตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัย 

                มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

 

มาตรฐานรายวิชา

             1.  วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ

            2.  แปรรูปโลหะด้วยเครื่องมือทั่วไป

             3.  ลับคมตัดเครื่องมือทั่วไป

 

คำอธิบายรายวิชา

                         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเครื่องกลเบื้องต้น  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  งานวัดและตรวจสอบ  งานร่างแบบ  งานตัด  งานตะไบ  งานเจาะ  งานลับคมตัด  งานทำเกลียว  งานประกอบ

                                                      

วิชางานฝึกฝีมือ  รหัส 2100-1004

 

สัปดาห์ที่ 1  วันที่  10  กรกฎาคม  2554

งานที่มอบหมาย      ให้นักศึกษาทำรายงานเรื่องความปลอดภัยและเครื่องมือทั่วไป

 

สัปดาห์ที่ 2  วันที่  17  กรกฎาคม  2554

งานที่มอบหมาย      ให้นักศึกษาทำรายงานเรื่องงานวัดและตรวจสอบ  งานตะไบ

 

สัปดาห์ที่ วันที่  24  กรกฎาคม  2554

งานที่มอบหมาย      ให้นักศึกษาทำรายงานเรื่องงานร่างแบบ  งานเจาะ  งานเลื่อย  งานสกัด

 

สัปดาห์ที่ วันที่  31  กรกฎาคม  2554

งานที่มอบหมาย      ให้นักศึกษาทำรายงานเรื่องงานลับคมตัด  งานทำเกลียวและงานประกอบ

 

 

 

 

แหล่งสืบค้นข้อมูล


หนังสืองานฝึกฝีมือ  2100-1004                                              ผู้แต่ง นริศ  ศรีเมฆ

หนังสืองานฝึกฝีมือ  2100-1004                                              ผู้แต่ง ประเวศ  มณีกุต

หนังสืองานฝึกฝีมือ  2100-1004                                              ผู้แต่ง อ้น  ปรางพุฒิพงศ์

หนังสืองานฝึกฝีมือ  2100-1004                                              ผู้แต่ง รศ.อำพล  ซื่อตรง

หนังสืองานฝึกฝีมือ  2100-1004                                              ผู้แต่ง  สัจจา  วาจาสัตย์

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการเรียนเทียบโอนความรู้สู่หน่วยกิต

วิชา  งานฝึกฝีมือ  รหัส  2100-1004

 

 

 ลำดับ

 

 

 ชื่อ – สกุล

วันที่ 10 ก.ค.54

วันที่ 17 ก.ค.54

วันที่ 24 ก.ค.54

วันที่ 31 ก.ค.54

เวลาเรียน  คุณธรรมฯ

งานที่มอบหมายครั้งที่ 1

งานที่มอบหมายครั้งที่ 2

งานที่มอบหมายครั้งที่ 3

งานที่มอบหมายครั้งที่ 4

คะแนนสอบ

รวมคะแนน

20

15

15

15

15

20

100

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอน  นางสาวณภณัฎฐ์  สุระชน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

Development
Generated 0.022171 sec.